Oferta edukacyjna

Od 1 września 2017 r. w PIĘCIU lub SZEŚCIU klasach pierwszych
proponujemy podane niżej kierunki kształcenia.

Uwaga !!! W bieżącym roku „Słowaka” kończy sześć klas maturalnych i w związku z tym szkoła może przyjąć sześć klas pierwszych. Zdublowana zostanie ta klasa, do której na jedno miejsce przypadać będzie ponad dwóch kandydatów (min. 2,5). W przypadku powielenia klasy możliwe jest wzbogacenie przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym, np. w klasie medycznej wprowadzenie fizyki lub modyfikacja grup lektoratowych. Ostateczny przydział do grup, w których nauczany jest drugi język obcy, nastąpi na etapie rekrutacji w sierpniu 2017 r.

ZAPRASZAMY GIMNAZJALISTÓW I ICH RODZICÓW NA DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI W „SŁOWAKU” 8 KWIETNIA 2017 R. W GODZ. 9.00-13.00.

Klasa IA

Klasa I„A– dziennikarsko-filmowa z rozszerzeniem przedmiotów: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie.

Od klasy drugiej wprowadzony zostaje przedmiot uzupełniający:

 • przyroda.

Dodatkowo uczniowie mogą wybrać przedmiot uzupełniający:

 • edukacja teatralna i filmowa;
 • podstawy dziennikarstwa i retoryka.

Klasa atrakcyjna dla tych, którzy chcieliby swobodnie poruszać się po meandrach współczesnej kultury i rozwijać swoją wiedzę językową. Adresowana dla młodzieży, która chciałaby rozwijać swoje pasje związane z dziennikarstwem i filmem. Stworzona dla kreatywnych, ciekawych świata.

Zwiększony wymiar godzin języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie pozwala na przygotowanie uczniów:

 • do zdawania matury na poziomie rozszerzonym z przedmiotów kierunkowych;
 • na studia, gdzie wymagana jest wiedza z zakresu humanistyki, np.: prawo,politologia, socjologia, pedagogika, psychologia, kulturoznawstwo, etnologia, bibliotekarstwo, filozofia, filologia polska;
 • do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

,,Literatura nie jest od rozwiązywania zagadnień, ona je stawia”. Witold Gombrowicz

Tegoroczni absolwenci wybrali: prawo na UW, historię na UW, psychologię w zarządzaniu na UW, anglistykę na The University of Northampton, administrację na PW, filologię polską na UW.

Klasa IB

Klasa I„B” – politechniczna z rozszerzeniem przedmiotów: matematyka, fizyka, informatyka lub język angielski.

Klasa atrakcyjna dla młodzieży o umysłach ścisłych, chętnej do zdobywania wiedzy w zakresie szczegółowej obsługi komputera. Szczególnie dla tych, którzy w świecie zjawisk fizycznych, liczb i pojęć matematycznych dostrzegają inspirację do dalszego działania.

W klasie będzie wprowadzona innowacja matematyczna: Matematyczna reaktywacja - efektywna nauka matematyki z elementami rachunku całkowego i  liczb zespolonych.

Celem głównym innowacji jest podnoszenie umiejętności matematycznych uczniów, rozwijanie zainteresowania matematyką. Innowacja realizowana będzie w oparciu o szkolny program nauczania Matematyka zakres rozszerzony Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda, Wydawnictwo Pazdro i wzbogacona o elementy edukacji dotyczące wykorzystania programu GeoGebra do nauczania matematyki. W klasie trzeciej innowacja będzie poszerzała zakres tematyki analizy matematycznej m.in. o rachunek całkowy a także o elementy matematyki wyższej w zakresie liczb zespolonych, które stanowią podwaliny do rozpoczęcia nauki na studiach technicznych.

Zwiększony wymiar godzin z matematyki i fizyki z astronomią pozwala na przygotowanie uczniów:

 • do zdawania matury na poziomie rozszerzonym z przedmiotów kierunkowych
 • na studia, gdzie wymagana jest wiedza z zakresu przedmiotów ścisłych, np. informatyka, robotyka, telekomunikacja, zarządzanie i inżynieria środowiska, mechanika, elektrotechnika
 • do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, np.Międzynarodowym Konkursie Matematycznym ,,Kangur”.


,,Wkażdej nauce jest tyle prawdy, ile jest w niej matematyki”.
Immanuel Kant

Tegoroczni absolwenci wybrali: energetykę na PW, informatykę na PW, Europejskie Studia Optyki Okularowej i Optometrii na PW, Inżynierię Kosmiczną i Satelitarną na PW, budownictwo na SGGW, mechatronikę na PW.

Klasa IC

Klasa I„C” – prawno-europejska z rozszerzeniem przedmiotów: język angielski, wiedza o społeczeństwie, geografia. 

Od klasy drugiej wprowadzony zostaje przedmiot uzupełniający:

 • historia i społeczeństwo.

Dodatkowo uczniowie mogą wybrać przedmiot uzupełniający:

 • wiedza o krajach anglojęzycznych;
 • historia państwa i prawa.

Nauka w tej klasie pozwala młodzieży:

 • kształcić umiejętność interpretowania i wartościowania zjawisk historycznych;
 • umożliwia posługiwanie się dwoma nowożytnymi językami obcymi;
 • daje szansę na zdobycie wiedzy o ciekawych miejscach na kuli ziemskiej.

Absolwenci tej klasy mogą wybierać kierunki studiów zgodnie z zainteresowaniem i przedmiotami kierunkowymi, np. prawo, prawo międzynarodowe, prawo europejskie, europeistyka, handel zagraniczny, geografia, stosunki międzynarodowe, politologia i inne.


,,Nauka prowadzi nas do zrozumienia tego, jaki jest świat,
a nie tego, jaki chcielibyśmy, by był...” Carl Sagan

Tegoroczni absolwenci wybrali: prawo na UW, gospodarkę przestrzenną na PW, archeologię na UW, ekonomię na UKSW, anglistykę na UW, prawo międzynarodowe na Coventry University.

Klasa ID

Klasa I„D” –biznesowa z rozszerzeniem przedmiotów: język angielski, matematyka, geografia.

Klasa atrakcyjna dla przyszłych biznesmenów,menadżerów i lubiących poznawać świat.
Zwiększony wymiar godzin z matematyki, geografii i języka angielskiego pozwala na przygotowanie uczniów do zdawania:

 • matury na poziomie rozszerzonym z przedmiotów kierunkowych
 • na kierunki studiów, np.: ekonomia, zarządzanie i marketing, geoinformatyka, geografia, gospodarka regionalna i przestrzenna, turystyka, matematyka, hotelarstwo.

Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwiają uczniom udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, np. Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”, Olimpiadzie Geograficznej i Nautologicznej. Jedną z form zdobywania wiedzy jest organizowanie wycieczek krajoznawczo –turystycznych.

Od klasy drugiej wprowadzony zostaje przedmiot uzupełniający:

 • historia i społeczeństwo;

Dodatkowo uczniowie mogą wybrać przedmiot uzupełniający:

 • wizualizacja danych statystycznych
 • język angielski w biznesie.

,,To, co sprawia, że jest ona ( ekonomia) najbardziej fascynującą jest to, że jej fundamentalne zasady są tak proste, że każdy jest w stanie je zrozumieć,
jednak niewielu je rozumie”. Milton Friedman

Tegoroczni absolwenci wybrali m.in. nauczane w języku angielskim Finance and International Investment na UW, Advertising, PR and Media na Middlesex University of London, psychologię w zarządzaniu na SGH, matematykę na PW, geodezję i kartografię na PW

Klasa IE

Klasa I„E” – medyczna z rozszerzeniem przedmiotów: biologia, chemia, język angielski lub matematyka.

Od klasy drugiej wprowadzający przedmiot uzupełniający:

 • historia i społeczeństwo.

Dodatkowo uczniowie mogą wybrać przedmiot uzupełniający:

 • fizyka medyczna;fizyka medyczna;
 • ochrona środowiska;
 • osiągnięcia fizyki i techniki.

Osiągnięcia współczesnej fizyki i techniki - uczniowie poznają najważniejsze eksperymenty i osiągnięcia nauki u czasowej kolejności. Poczynając od starożytności, a kończąc na osiągnięciach astrofizyki i fizyki cząstek elementarnych

Klasa atrakcyjna dla uczniów zainteresowanych procesami zachodzącymi w świecie przyrody.

Język angielski pozwoli zgłębiać publikacje dotyczące problemów współczesnej cywilizacji. Nawiązuje do tradycyjnej klasy biologiczno – chemicznej. Zwiększony wymiar godzin z biologii, chemii  pozwala na przygotowanie uczniów do zdawania matury na poziomie rozszerzonym oraz na kierunki studiów np. : medycyna, farmacja, biologia, ochrona środowiska, AWF, rolnictwo, weterynaria, chemia, fizyka medyczna.

Matematyka to język logiki, niezbędny w rozumieniu świata. Nawiązuje do tradycyjnej klasy biologiczno – chemicznej. Zwiększony wymiar godzin z biologii, chemii  pozwala na przygotowanie uczniów do zdawania matury na poziomie rozszerzonym oraz na kierunki studiów np. : medycyna, farmacja, biologia, ochrona środowiska, AWF, rolnictwo, weterynaria, chemia, fizyka medyczna.

Zdobyta wiedza umożliwia uczniom udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych kształtujących świadomość proekologiczną młodego Europejczyka.


,,Wpatrz się głęboko, głęboko w przyrodę,
a wtedy wszystko lepiej zrozumiesz”. Albert Einstein

Tegoroczni absolwenci wybrali: biotechnologię na PW, medycynę na WUM, optometrię na UM w Poznaniu, kosmetologię na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, weterynarię na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, zdrowie publiczne na WUM, kryminologię w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

NAUCZANE JĘZYKI OBCE W SZKOLE:

Rekrutacja kandydatów do grup lektoratowych w klasach A,B oraz C,D:

1) Kandydat podczas składania podania wskazuje drugi język obcy w kolejności od najbardziej pożądanego z proponowanych:

 • dla klas A,B - język niemiecki (kontynuacja), język niemiecki (od podstaw), język francuski (od podstaw), język rosyjski (od podstaw)
 • dla klas C,D - język niemiecki (kontynuacja), język niemiecki (od podstaw), język hiszpański (od podstaw), język rosyjski (od podstaw)

w każdej grupie lektoratowej obowiązuje limit 16 miejsc

2) o zakwalifikowaniu do danej grupy lektoratowej będzie decydowała liczba punktów rekrutacyjnych, jaką kandydat uzyskał w procesie rekrutacji w kolejności od najwyższej

3 ) informacja o przydziale do grup lektoratowych zostanie wywieszona w gablocie przed budynkiem szkoły wraz z listą kandydatów zakwalifikowanych do LO Nr III im. J Słowackiego .

W klasie E kandydat wybiera drugi język: rosyjski od podstaw lub hiszpański od podstaw. Grupy zostaną ustalone na etapie rekrutacji.

Nauka w naszym liceum odbywa się w systemie jednozmianowym.
Zajęcia obowiązkowe w zdecydowanej większości kończą się o godz. 1430, nieliczne trwają do godz. 1520.

© Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Juliusza Słowackiego w Otwocku 2010-2015