Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

RODO

RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, dalej zwane: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Zespół Szkół Nr 1 - Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Juliusza Słowackiego w Otwocku, z siedzibą przy ul. Słowackiego 4/10, 05-400 Otwock, nr tel. (22) 779 22 01, adres e-mail: sekretariat@lo3otwock.eu.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się bezpośrednio w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Paweł Maliszewski, adres e-mail: iod@perfectinfo.pl. .
 3. Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na podstawie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO) w związku z procesem rekrutacji, które określają: treść wniosku o przyjęcie do szkoły i jego załączników, kryteria rekrutacyjne a także zasady przechowywania danych osobowych kandydatów i dokumentacji postępowania rekrutacyjnego.
 4. Odbiorcami danych osobowych zawartych we wniosku mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, organ prowadzący – Powiat Otwocki oraz organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 6. Dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy Prawo oświatowe, z którego wynika, że dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczęszcza do szkoły, zaś dane osobowe kandydatów nieprzyjętych, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego, są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygniecie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
 7. Prawnym opiekunom kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dziecka (kandydata), żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 8. W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie naboru jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.
 9. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), zgodnie z art. 77 RODO, jeżeli stwierdzą, że przetwarzanie danych w procesie rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa.
 10. Podanie danych zawartych formularzu i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do szkoły lub umożliwiającym korzystanie z pierwszeństwa w przyjęciu na podstawie poszczególnych kryteriów naboru. Podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne dla uczestniczenia w procesie rekrutacji do szkoły, natomiast podanie (w tym dołączenie stosownych dokumentów) danych potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów pierwszeństwa w rekrutacji jest konieczne, aby móc korzystać z tych kryteriów.

 

Klauzula Informacyjna dla Użytkowników fanpage’a Zespołu Szkół nr 1 w Otwocku

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Zespół Szkół nr 1 w Otwocku, z siedzibą przy ul. Słowackiego 4/10, 05-400 Otwock, tel.: 22 779 22 01, adres e-mail: sekretariat@lo3otwock.eu jest Administratorem Państwa danych osobowych, udostępnionych w trakcie korzystania z profilu https://www.facebook.com/Liceum-Ogólnokształcące-Nr-III-im-Juliusza-Słowackiego-w-Otwocku-1268949233211252/ w serwisie Facebook.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Paweł Maliszewski, adres e- mail: iod@perfectinfo.pl.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe osób, które pozostawiły na naszym fanpage’u jakikolwiek ślad np.: poprzez kliknięcie ikon: „Lubię to”, „Obserwowanie”, „Udostępnij” lub też poprzez pozostawienie komentarza.
 4. Państwa dane osobowe są przetwarzane w zakresie: podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) oraz w zakresie opublikowanym przez Państwa na własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook;
 5. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celach:
  1. prowadzenia fanpage’a na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. oraz informowania za jego pośrednictwem o naszej aktywności i wydarzeniach realizowanych przez Administratora,
  2. komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, posty),
  3. prowadzenia analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage’a.
 1. Jakakolwiek aktywność pozostawiająca na naszym profilu Państwa dane osobowe jest całkowicie dobrowolna. Państwo też decydujecie, do jakich danych osobowych będziemy mieli dostęp, poprzez zastosowanie odpowiednich ustawień prywatności Państwa osobistych profilów.
 2. Administrator może uzyskać anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage za pomocą funkcji „Facebook Insights" udostępnionej przez Facebook stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania. Dane te są gromadzone za pomocą plików cookie, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika. Pliki cookie są zapisywane przez Facebooka na twardym dysku komputera lub na każdym innym nośniku osób odwiedzających fanpage'a. Pliki cookie aktywne są przez dwa lata. Kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage'a.
 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych są inni użytkownicy fanpage’a.
 4. Administrator nie przekazuje Państwa danych poza teren Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem używanych przez niego klauzul umownych, zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej, stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych, zgodnie z zasadami określonymi pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.
 5. Dane osobowe, których podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, będą przetwarzane do czasu trwania tego interesu lub do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania.
 6. Przysługuje Państwu prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
  3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
 1. Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
 2. Powyższe informacje nie dotyczą przetwarzania Państwa danych osobowych przez administratora serwisu Facebook. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przetwarzania Państwa danych przez firmę̨ Facebook należy zapoznać się z ich Polityką Prywatności, dostępną na stronie: https://www.facebook.com/about/privacy.

 

Klauzula informacyjna dla osób korespondujących poprzez e-mail

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO”, informujemy, iż:

 1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół nr 1 w Otwocku, z siedzibą przy ul. Słowackiego 4/10, 05-400 Otwock, nr tel.: (22) 779 22 01, adres e-mail: sekretariat@lo3otwock.eu.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Paweł Maliszewski, adres e-mail: iod@perfectinfo.pl.
 3. Podane przez Panią/Pana w wiadomości e-mail dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  1. odpowiedzi na otrzymaną od Pani/Pana korespondencję, w tym odpowiedzi na zadane pytania, udzielenie informacji, o które Pani/Pan prosi;
  2. dalszej obsługi korespondencji z Panią/Panem prowadzonej oraz załatwienia sprawy, z którą Pani/Pan się do nas zwraca;
  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
 1. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu jakim jest obsługa prowadzonej z Panią/Panem korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi prowadzonej z Panią/Panem korespondencji, przedłużony odpowiednio o okres wynikający ze związku korespondencji z zawartym stosunkiem prawnym, obowiązkami archiwizacyjnymi, dochodzeniem ewentualnych roszczeń lub innymi obowiązkami wymaganymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 5. W każdym przypadku, w którym uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a skutkiem ich niepodania może być brak możliwości obsługi Pani/Pana korespondencji.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

 

Klauzula informacyjna dotycząca korespondencji za pośrednictwem formularza kontaktowego

 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”), informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół nr 1 w Otwocku, z siedzibą przy ul. Słowackiego 4/10, 05-400 Otwock. Z Administratorem można skontaktować się pod nr tel. 22 779 22 01 lub za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@lo3otwock.eu.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Paweł Maliszewski, iod@perfectinfo.pl

3. Podane przez Państwa dane osobowe w formularzu kontaktowym są przetwarzane w celach prowadzenia korespondencji, odpowiedzi na zadane pytania oraz załatwienia sprawy, z którą Państwo się do nas zwracają.

4. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na obsłudze prowadzonej z Państwem korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

6. Dane będą przechowywane na czas prowadzenia korespondencji lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

7. Przysługuje Państwu prawo: dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. 

8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia z Państwem korespondencji za pomocą formularza kontaktowego.

10. Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

11. Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych.

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych uzyskanych w związku ze zgłoszonym naruszeniem praw

 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. „RODO”), informujemy, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół nr 1 w Otwocku, z siedzibą przy ul. Słowackiego 4/10, 05-400 Otwock, reprezentowany przez Dyrektora. Z Administratorem można skontaktować się:
 • listownie na ww. adres korespondencyjny,
 • za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@lo3otwock.pl,
 • pod nr tel.: (22) 779 22 01.
 1. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Paweł Maliszewski, adres e-mail: iod@perfectinfo.pl.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa:
 • jako obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c i art. 10 RODO), wynikający z przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa,
 • jako zadanie realizowane w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń prawa,
 • na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeżeli nie decyduje się Pan/i na zachowanie anonimowości,
 • ze względu na niezbędność przetwarzania danych ze względów związanych z ważnym interesem publicznym (art. 9 ust. 2 lit. g RODO).
 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 15 miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub postępowania zainicjowane tymi działaniami.
 2. Administrator zapewnia poufność danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
 3. Na zasadach określonych w RODO, posiada Pani/Pan prawo:
 • żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii,
 • żądania sprostowania danych, ich usunięcia i ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sytuacji, gdy dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania,
 • cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.
 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 2. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 3. Podanie danych jest dobrowolne. Odmowa ich podania może jednak uniemożliwić rozpatrzenie złożonego wniosku o naruszenie prawa.
Data dodania: 2021-01-01 09:00:00
Data edycji: 2022-11-30 09:16:35
Ilość wyświetleń: 2028

Konkursy

Sprawdź
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

„Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko co pomyśli głowa.”
„Trzeba mi nowych skrzydeł, nowych dróg potrzeba.”

Juliusz Słowacki

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej