W dniu 31.05.2024r. sekretariat szkoły będzie nieczynny.
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Stypendia

Nabór na bezpłatne miejsca w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych - rok akademicki 2024/2025

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza nabór na trzy bezpłatne miejsca na stacjonarne studia I stopnia w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Dostępne kierunki to Informatyka, Kulturoznawstwo i Zarządzanie Informacją.

 

Kryteria naboru

Kandydaci powinni spełniać niżej wymienione kryteria:

 1. Ukończyli szkołę ponadpodstawową i mieszkają na terenie Województwa Mazowieckiego;
 2. Aktualnie nie są studentami Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych;
 3. Ukończyli szkołę ponadpodstawową z wynikami: średnią ocen nie niższą niż 4,0 oraz średnią ocen z przedmiotów: informatyka/technologia informacyjna i matematyka nie niższą niż 4,3;
 4. Pochodzą z rodzin, w których dochód brutto na osobę nie przekracza 140 % miesięcznego minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 5938,80 zł

Dokumenty

Osoby ubiegające się o bezpłatne miejsca powinny złożyć następujące dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy stanowiący załącznik do uchwały nr 925/328/22 z dnia 7 czerwca 2022 r., wraz z:
  1. oświadczeniem dotyczącym ilości osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, ilości osób uzyskujących dochody oraz średnim dochodzie brutto przypadającym na jednego członka rodziny za I kwartał br.,
  2. oświadczeniem o zapoznaniu się z zasadami przyznawania i realizacji bezpłatnych miejsc w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych,
  3. podpisaną klauzulę informacyjną przetwarzania danych osobowych.
 2. Wykaz ocen uzyskanych przez ucznia na koniec ostatniego roku nauki wystawiony przez szkołę lub kserokopię świadectwa ukończenia szkoły.

Dokumenty aplikacyjne są dostępne na stronie www.mazovia.pl w zakładce Edukacja i Sport/Bezpłatne miejsca w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.

Informacje dodatkowe

Absolwenci stacjonarnych studiów I stopnia, po uzyskaniu dyplomu z wynikiem co najmniej dobrym, będą mogli kontynuować bezpłatną naukę na studiach stacjonarnych II stopnia.

Zgłoszenia należy nadsyłać do 30 czerwca 2024 r. na adres:

Departament Edukacji Publicznej i Sportu

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

 1. B. Brechta 3

03-472 Warszawa

lub składać osobiście w punktach kancelaryjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub jego delegaturach.

Bliższych informacji na temat rekrutacji udzielają pracownicy Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

 • Katarzyna Cyran – 22 5979432
 • Małgorzata Wodyczko – 22 5979442
 • Paweł Dopadko – 22 5979421

 

STYPENDIUM AKADEMICKIE

Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia

 

Od 03 lipca 2023 r. Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia rozpoczyna rekrutację

do 12 edycji programu stypendiów akademickich na rok 2023/2024. 

 

Stypendium przyznawane jest na okres pierwszego roku studiów stacjonarnych, na polskiej uczelni akademickiej i wynosi 6000 PLN. 

 

Celem Fundacji jest zwiększanie szans edukacyjnych młodzieży z małych miejscowości, realizowane poprzez pomoc finansową, która niejednokrotnie jest jedyną szansą na podjęcie studiów wyższych w większych miastach. Od początku działalności Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia przyznała już 4649 stypendiów na przestrzeni 11 lat.

 

Link do strony: www.fejj.pl

Link do regulaminu:https://www.fejj.pl/pierwszy-rok/Home/Terms?pId=1&eId=14

 

Stypendia Pomostowe

„Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny, w którym można uzyskać stypendium na I rok i dalsze lata studiów.

DLA KOGO PRZEZNACZONE SĄ STYPENDIA?

O stypendium na I rok studiów może aplikować każdy maturzysta z 2022 r., który ukończy liceum lub technikum lub szkołę branżową II stopnia w 2022 roku i:

zda dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym
(uzyska odpowiednią ilość punktów, tzn. min. 100 – zgodnie z algorytmem programu);
zostanie przyjęty w roku akademickim 2022/23 na I rok studiów stacjonarnych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;
pochodzi z niezamożnej rodziny (w której dochód brutto na osobę nie przekracza 2107 zł);

a ponadto spełnia jeden z poniższych warunków:

pochodzi z rodziny (czyli jest dzieckiem) byłego pracownika PGR
lub
jest/był uczestnikiem finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej
lub
jest członkiem rodziny wielodzietnej lub jest/był wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka
lub
ma rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu.

 

KIEDY MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O STYPENDIUM?

Rekrutacja do programu przebiega on-line na: www.stypendia-pomostowe.pl

Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 4 lipca do 16 sierpnia 2022 r.,

do godz. 16.00.

https://www.stypendia-pomostowe.pl/zdobadz-stypendium-pomostowe-na-i-rok-studiow/#post-16138

 

Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Stypendium UJ jest przyznawane za wybitne wyniki w nauce i ma na celu wsparcie rozwoju naukowego najzdolniejszych przedstawicieli młodego pokolenia – z poszanowaniem wolności twórczej i indywidualizmu każdego z nich.
Laureatom Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego zapewniamy:

 • stypendium w wysokości 2000 zł miesięcznie, przyznawane na cały okres jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
 • uzyskanie maksymalnego wyniku kwalifikacji w rekrutacji na studia na wybranym przez siebie kierunku (poza kierunkami prowadzonymi przez Collegium Medicum UJ);
 • możliwość realizacji programu studiów według indywidualnego planu lub programu studiów;
 • opiekę naukową nauczyciela akademickiego UJ;
 • gwarancję miejsca w akademiku.

Konkurs o przyznanie stypendium składa się z dwóch etapów.
W pierwszym etapie Kapituła Stypendium dokonuje selekcji zgłoszeń na podstawie dostarczonych materiałów. W drugim etapie Kapituła prowadzi rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami, podczas których będą oni mogli dodatkowo zaprezentować swoje osiągnięcia oraz zainteresowania, pomysły, projekty i plany, które chcieliby zrealizować, studiując na Uniwersytecie Jagiellońskim.

 

Rocznie oferujemy 7 stypendiów.

Do udziału w konkursie zapraszamy:

 • uczniów klas maturalnych;
 • absolwentów liceum/technikum, którzy ukończyli szkołę średnią nie dawniej niż w 2019 r. i nie podjęli studiów;
 • studentów studiów pierwszego stopnia, którzy ukończyli szkołę średnią nie dawniej niż w 2019 r., i chcą podjąć studia drugiego stopnia.

Nabór wniosków w konkursie o Stypendium trwa do 15 kwietnia 2022 roku.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat Stypendium oraz z jego regulaminem, umieszczonymi na stronie stypendia.uj.edu.pl

 

Ruszyła rekrutacja do 14. Edycji Indeks Start2Star.

To program stypendialny, adresowany do najzdolniejszych i najbardziej aktywnych maturzystów, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy zaczynają studia.

Co roku wybieranych jest 14-stu maturzystów, którzy otrzymają stypendium w wysokości 1600zł brutto miesięcznie, wypłacane przez cały okres studiów (I i II stopnia).

Kwota ta pozwoli nie tylko pokryć koszty kształcenia, ale także utrzymania, a także inne wydatki związane z edukacją i rozwojem zainteresowań.

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie: 

https://paga.org.pl/programy/indeks-start2star-xiv-edycja/

 

Ruszyła XX edycja Programu Stypendiów Pomostowych. Na zdolnych, ambitnych tegorocznych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną studia dzienne, czeka ponad 500 stypendiów pomostowych na I rok nauki. Roczna wysokość stypendium to 7000 zł.

„Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny dla studentów na pierwszy rok i dalsze lata studiów. O stypendia na I rok mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści ze wsi i małych miejscowości, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną studia dzienne w akademickich uczelniach publicznych. Poza tym młodzi ludzie ubiegający się o stypendium powinni spełniać jeden z czterech warunków: pochodzić z rodziny byłego pracownika PGR, być finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej, pochodzić z rodziny wielodzietnej albo być wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka, posiadać rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej.

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 7000 zł i jest wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego. Po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich. Uczestnicy programu mogą również brać udział w warsztatach, szkoleniach i konferencjach rozwijających ich kompetencje ułatwiające wejście na rynek pracy i budowanie późniejszej kariery zawodowej.

 

Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na www.stypendia-pomostowe.pl.  

Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 1 lipca do 16 sierpnia 2021 r., do godz. 16.00.

 

Program jest realizowany przy współpracy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Centrum im. Profesora Bronisława Geremka oraz Fundacji Stocznia. Realizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

Więcej informacji na: www.stypendia-pomostowe.pl

 

Informacja o Stypendium akademickim Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia, 5 lipca 2021 roku rozpocznie rekrutację do 10 Edycji stypendiów akademickich na rok 2021/2022.

Celem Fundacji jest zwiększanie szans edukacyjnych młodzieży z małych miejscowości, realizowane poprzez pomoc finansową, która niejednokrotnie jest jedyną szansą na podjęcie studiów wyższych w większych miastach.

 

Stypendia w wysokości 6000zł. przyznawane są na okres pierwszego roku studiów stacjonarnych na polskich uczelniach akademickich.

 

Link do strony: www.fejj.pl

Link do Regulaminu: https://www.fejj.pl/pierwszy-rok/Home/Terms?pId=1&eId=8

Data dodania: 2021-05-25 13:13:46
Data edycji: 2024-04-30 12:11:06
Ilość wyświetleń: 1714

Konkursy

Sprawdź
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

„Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko co pomyśli głowa.”
„Trzeba mi nowych skrzydeł, nowych dróg potrzeba.”

Juliusz Słowacki

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej