W dniu 31.05.2024r. sekretariat szkoły będzie nieczynny.
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Regulamin Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III

im. JULIUSZA SŁOWACKIEGO

W OTWOCKU

 

§ 1

Postanowienia ogólne.

1. Rada rodziców jest niezależnym, samorządnym przedstawicielstwem rodziców uczniów Liceum Ogólnokształcącego Nr III im. Juliusza Słowackiego w Otwocku.

2. Rada rodziców przyjmuje nazwę „Rada Rodziców Liceum Ogólnokształcącego Nr III im. Juliusza Słowackiego w Otwocku”.

3. Rada rodziców jest organem szkolnym powstałym na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: ).

4. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

   1)szkole, należy przez to rozumieć Liceum Ogólnokształcącego Nr III im. Juliusza Słowackiego w Otwocku;

   2) rodzicach, należy przez to rozumieć ogół rodziców lub prawnych opiekunów uczniów szkoły;

   3) klasie, należy przez to rozumieć oddział szkoły;

   4) radzie oddziałowej , należy przez to rozumieć organ reprezentujący rodziców lub prawnych opiekunów uczniów klasy (oddziału);

   5) organach szkoły, należy przez to rozumieć odpowiednio:

       a) radę pedagogiczną,

       b) dyrektora szkoły,

       c) radę rodziców,

       d) samorząd uczniowski.

 

§ 2

Cele i zadania Rady Rodziców.

1. Celem działania rady rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia i wspierania działalności statutowej szkoły, a także występowanie do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz organów szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

2. Zadaniem rady rodziców jest w szczególności:

   1) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły;

   2) ochrona zbiorowych praw rodziców i zapewnienie im rzeczywistego wpływu na działalność szkoły oraz partnerskiego, podmiotowego traktowania przez pozostałe organa szkoły;

   3) zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z organami szkoły pełnej informacji dotyczącej:

       a) zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i w klasie;

       b) regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;

       c) możliwości uzyskania porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci,

   4) współpraca z organami szkoły w zakresie realizacji zadań statutowych;

   5) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły oraz wyrażanie opinii na temat pracy szkoły;

   6) gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz ustalanie zasad ich wydatkowania;

   7) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla potrzeb szkoły.

3. Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem pkt 4 należy:

   1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

       a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

       b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

   2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły, w przypadku polecenia jego opracowania przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny;

   3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;

   4) wyrażanie opinii w zakresie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników,

4. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa ust. 3 pkt 1) program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

 

§ 3

Skład i struktura organów Rady Rodziców.

1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców jest zebranie rodziców klasy.

2. Zebranie rodziców poszczególnych klas wybiera spośród siebie radę oddziałową składającą się z trzech osób: przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

3. Rady oddziałowe wybierają spośród siebie delegata do rady rodziców szkoły.

4. Delegaci rad oddziałowych tworzą radę rodziców szkoły.

5. Organem przedstawicielskim i wykonawczym rady rodziców jest prezydium pady rodziców.

6. Organem kontrolującym prawidłowość działania rady rodziców jest komisja rewizyjna.

7. W skład prezydium rady rodziców wchodzi 5 osób:

   1) przewodniczący,

   2) wiceprzewodniczący,

   3) sekretarz,

   4) skarbnik,

   5) członek.

8. W skład komisji rewizyjnej wchodzą trzy osoby:

   1) przewodniczący,

   2) wiceprzewodniczący,

   3) sekretarz.

9. Rada rodziców w celu zapewnienia realizacji określonych zadań może powołać inne organy, których zasady i tryb pracy określa się uchwałą rady.

 

§ 4

Zasady powoływania organów Rady Rodziców.

1. Wybory do rady rodziców oraz jej organów odbywają się w głosowaniu jawnym.

2. Podczas wyborów przeprowadza się głosowanie kandydatur na konkretne stanowisko w radzie.

3. W wyborach do rady oddziałowej, przeprowadzanych w formie głosowania tajnego, wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali najwięcej głosów przy obecności, co najmniej połowy rodziców uczniów klasy, z zastrzeżeniem, że jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.

4. Kandydaci muszą ustnie lub pisemnie wyrazić zgodę na kandydowanie.

5. Przewodniczącego rady rodziców oraz pozostałych członków prezydium rady rodziców i członków komisji rewizyjnej wybierają delegaci rad oddziałowych tworzących radę rodziców na pierwszym zebraniu rozpoczynającym kadencję.

6. W wyborach do rady rodziców i jej organów wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali 50% i jeden głos uczestników zebrania wyborczego przy obecności, co najmniej połowy składu organu wybierającego.

7. Przy równej liczbie głosów zarządza się ponowne głosowanie.

8. Członkowie prezydium rady rodziców nie mogą wchodzić w skład komisji rewizyjnej.

9. Członkowie prezydium rady rodziców oraz komisji rewizyjnej, których dzieci opuściły szkołę w trakcie trwania kadencji, zostają zastąpieni przez nowo wybranych członków w wyborach uzupełniających z zastrzeżeniem ust. 10.

10. Członkowie prezydium rady rodziców oraz komisji rewizyjnej, których dzieci ukończyły szkołę kończą kadencję z dniem 31 sierpnia roku szkolnego, w którym dziecko ukończyło szkołę.

11. Zawiadomienia o dniu, godzinie i porządku zgromadzenia ogólnego lub prezydium rady rodziców przekazuje przewodniczący rady za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub poczty elektronicznej na 7 dni przed planowanym terminem zebrania.

 

§ 5

Tryb i zakres działania organów rady rodziców.

1. Kadencja rady rodziców i komisji rewizyjnej trwa 1 rok.

2. Zakres i tryb działania prezydium rady rodziców:

   1) reprezentowanie rady rodziców;

   2) bieżące kierowanie całokształtem prac rady rodziców;

   3) koordynowanie działalności rad oddziałowych;

   4) podejmowanie uchwał dotyczących planu pracy oraz realizacji zadań rady rodziców;

   5) dysponowanie funduszami rady rodziców;

   6) składanie sprawozdań ze swojej działalności przed radą rodziców.

3. Zakres i tryb działania komisji rewizyjnej:

   1) czuwanie nad zgodnością działania poszczególnych organów rady rodziców z regulaminem i przepisami dotyczącymi gromadzenia i wydatkowania funduszy rady rodziców;

   2) składanie radzie rodziców sprawozdań z przeprowadzonych kontroli oraz wniosków pokontrolnych.

4. Na zaproszenie przewodniczącego rady rodziców w zebraniach rady rodziców mogą uczestniczyć przedstawiciele organów szkoły.

5. Zebranie prezydium rady rodziców oraz organów rady rodziców zwoływane jest na wniosek przewodniczącego tego organu lub na wniosek przewodniczącego rady rodziców.

6. Zebrania rady oddziałowej poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy samych rodziców, rady oddziałowej, wychowawcy klasy lub organów szkoły.

7. Zebrania rady rodziców i jej prezydium są protokołowane.

8. Za protokolarz rady rodziców i jego właściwe prowadzenie odpowiada sekretarz rady rodziców.

 

§ 6

Podejmowanie uchwał i wyrażanie stanowisk

1. Rada rodziców i jej organy wyrażają swoje stanowisko w formie uchwał lub pism podpisanych przez osobę upoważnioną.

2. Uchwały rady rodziców, prezydium rady rodziców, rad oddziałowych i pozostałych organów zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów uczestników zebrania (posiedzenia) i obecności, co najmniej połowy składu organu.

3. Podejmowanie uchwał w sprawach personalnych może odbywać się w głosowaniu tajnym.

 

 

§ 7

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy rady rodziców.

1. Rada rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:

   1) ze składek rodziców,

   2) z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji,

   3) z innych źródeł.

2. Wysokość składek rodziców proponuje się na początku każdego roku szkolnego.

3. Propozycje wysokości składki przedstawia dla całej szkoły prezydium rady rodziców po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły.

4. Ustalona wysokość składki podlega indywidualnemu zadeklarowaniu jej wnoszenia przez każdego z rodziców.

5. Jeśli do szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców, prezydium rady rodziców może wyrazić zgodę na wnoszenie składki w innej wysokości niż ustalona.

6. Funduszami rady rodziców zarządza prezydium rady rodziców, po rozpatrzeniu wniosków oraz bezpośredniej współpracy z pozostałymi organami szkoły.

7. Wydatkowanie gromadzonych funduszy musi być zgodne z celami określonymi w niniejszym regulaminie ze szczególnym uwzględnieniem działalności wychowawczej oraz opieki nad dziećmi i młodzieżą.

8. Środki finansowe rady rodziców są gromadzone i przechowywane na bankowym rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym.

9. Osobą upoważnioną w imieniu prezydium rady rodziców do składania podpisów na bankowej karcie wzorów podpisów jest skarbnik rady rodziców lub dyrektor szkoły po otrzymaniu pisemnego upoważnienia od prezydium rady rodziców.

10. Jednorazowe wydatkowanie środków finansowych rady rodziców powyżej kwoty 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) wymaga zgody prezydium rady rodziców.

11. Decyzje w zakresie, o którym mowa w ust. 10 zapadają na zebraniu prezydium rady rodziców zwykłą większością głosów.

12. Każdy wydatek środków finansowych rady rodziców musi być potwierdzony przez przewodniczącego rady lub skarbnika.

13. Zasady rachunkowości oraz bieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.

14. Okresem rozliczeniowym jest okres od 1 października do 30 września roku następnego.

15. Przewodniczący rady rodziców w porozumieniu ze skarbikiem opracowują corocznie, w terminie do dnia 14 października, sprawozdanie z realizacji planu wpływów i wydatków.

16. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 15 podlega ocenie i sprawdzeniu przez komisję rewizyjną, która swoje stanowisko wyraża w formie uchwały.

 

§ 8

Postanowienia końcowe.

1. Rada rodziców poprzez różne formy swojego działania, zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej, określonych w niniejszym regulaminie.

2. W przypadku nie respektowania tych uprawnień przez organa szkoły prezydium rady rodziców może wnieść zażalenie do organu prowadzącego szkołę lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

3. W przypadku konfliktu rady rodziców z innymi organami szkoły prezydium rady rodziców ma prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego szkołę lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

4. Członkowie rad oddziałowych, prezydium rady rodziców, jak i członkowie komisji rewizyjnej mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać. Odwołanie dokonuje się przez podjęcie uchwały wg procedury ustalonej § 4.

5. Rada rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści „Rada Rodziców Liceum Ogólnokształcącego Nr III im. Juliusza Słowackiego w Otwocku, ul. Słowackiego 4/10, 05-400 Otwock" z dodatkiem w postaci numeru konta bankowego.

6. Przewodniczący i skarbnik mogą posługiwać się podłużną pieczęcią imienną z oznaczeniem funkcji, nazwy organu oraz imieniem i nazwiskiem.

7. Do podpisywania dokumentów i korespondencji w imieniu prezydium rady rodziców uprawniony jest przewodniczący rady rodziców, wiceprzewodniczący i sekretarz.

8. Zmiany w regulaminie mogą nastąpić w trybie przewidzianym w § 6.

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

Otwock, 24 września 2015 r.

Data dodania: 2021-04-22 13:23:00
Data edycji: 2021-09-15 22:53:14
Ilość wyświetleń: 1810

Konkursy

Sprawdź
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

„Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko co pomyśli głowa.”
„Trzeba mi nowych skrzydeł, nowych dróg potrzeba.”

Juliusz Słowacki

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej