Aktualności

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020 i Dzień Patrona

2 września 2019 roku zapraszamy na Inauguracje roku szkolnego 2019/2020

i Dzień Patrona.

Msza św. w kościele parafialnym - 8.45

Uroczystość w szkole - 10.00 na sali sportowej.

„Wyprawka szkolna” 2019

Zgodnie z projektem Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2019 roku pomoc, w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych zostanie przyznana uczniom:

1) słabowidzącym,

2) niesłyszącym,

3) słabosłyszącym,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7,

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy – Prawo oświatowe  albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust.1 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe.

Szczegółowe informacje oraz wnioski u pedagoga szkolnego.

Zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2019-2020

 

SZKOLNA LISTA PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2019/2020.

Uwaga uczniowie klas pierwszych!!! Z zakupem podręczników do języków obcych, w szczególności do nauki języka angielskiego, należy wstrzymać się do początków września. Wówczas ostatecznie dokonany zostanie podział na grupy językowe uwzględniający poziom znajomości języka obcego. Po ustaleniu stopnia znajomości języka nauczyciele zaproponują podręczniki odpowiadające zawartością do poziomu opanowania języka w danej grupie.

Po rozpoczęciu roku szkolnego 2019/2020 na terenie szkoły odbędzie się kiermasz podręczników używanych.

Ogłoszenie

UWAGA !!!

SPOTKANIE WYCHOWAWCÓW Z UCZNIAMI PRZYJĘTYMI DO KLAS PIERWSZYCH I ICH RODZICAMI

ODBĘDZIE SIĘ 30 SIERPNIA 2019 O GODZINIE 18:00

© Liceum Ogólnokształcące Nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Otwocku 2010-2018 facebook

EU e-Privacy Directive