Aktualności

WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO SU w roku szkolny 2016/2017

WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO SU

W wyborach Przewodniczącego SU w dn. 20.10.2016 wzięło udział 343 uczniów, co stanowi 65% ogółu.

Liczba głosów ważnych – 340.
Liczba głosów nieważnych – 3.

Liczba głosów ważnych, oddanych na poszczególnych Kandydatów (wielokrotnie przeliczona!) w kolejności zgodnej z listą wyborczą:

1. Angelika Truszkowska 2a 27
2. Piotr Ptasiński 2b 30
3. Joanna Dąbrowska 2a 129
4. Michał Stolarski 3b2 129
5. Damian Kocielnik 2e 25


Oznacza to, że Joanna Dąbrowska z kl. 2a i Michał Stolarski z kl. 3b2 wchodzą do Zarządu SU, a o podziale stanowisk: przewodniczącego i wiceprzewodniczącego zadecyduje dogrywka.

Gratulujemy Zwycięzcom i dziękujemy wszystkim Kandydatom i Głosującym za udział w wyborach!

Komisja wyborcza SU

Marta Bączewska 2b, Marek Składowski 1e1, Tomasz Śmierzyński 3b2

Aleksandra Woźnica 2b, Zbigniew Zawadka 2b, Opiekunowie SU

 

Podręczniki

Informujemy, że z dniem 19 lipca 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 1045 ) oraz uchwała nr 82/2016 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - Wyprawka szkolna.

Zgodnie z powyższymi regulacjami w br. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmuje się uczniów :

1) słabowidzących,

2) niesłyszących,

3) słabosłyszących,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7

- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz
dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas III-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas III i VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznego.

Szczegółowe informacje znajdują się pod wskazanym niżej linkiem:
http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/informacje-biezace/10300,Wyprawka-szkolna-2016-obowiazujace-regulacje-prawne.html

Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie się na początku roku  szkolnego do pedagogów szkolnych: p. Doroty Kuśmirek - p.120, p. Iwony Woźnicy - p.007.

Wykaz podręczników na rok szkolny 2016/2017

Wykaz podręczników na rok szkolny 2016/2017 dostępny jest dla uczniów wszystkich klas na stronie internetowej szkoły w zakładce DLA UCZNIÓW I RODZICÓW. Dla uczniów klas drugich i trzecich wykaz dostępny jest też w dzienniku elektronicznym.

© Liceum Ogólnokształcące Nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Otwocku 2010-2018 facebook