Aktualności

Podręczniki

Informujemy, że z dniem 19 lipca 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 1045 ) oraz uchwała nr 82/2016 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - Wyprawka szkolna.

Zgodnie z powyższymi regulacjami w br. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmuje się uczniów :

1) słabowidzących,

2) niesłyszących,

3) słabosłyszących,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7

- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz
dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas III-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas III i VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznego.

Szczegółowe informacje znajdują się pod wskazanym niżej linkiem:
http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/informacje-biezace/10300,Wyprawka-szkolna-2016-obowiazujace-regulacje-prawne.html

Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie się na początku roku  szkolnego do pedagogów szkolnych: p. Doroty Kuśmirek - p.120, p. Iwony Woźnicy - p.007.

Wykaz podręczników na rok szkolny 2016/2017

Wykaz podręczników na rok szkolny 2016/2017 dostępny jest dla uczniów wszystkich klas na stronie internetowej szkoły w zakładce DLA UCZNIÓW I RODZICÓW. Dla uczniów klas drugich i trzecich wykaz dostępny jest też w dzienniku elektronicznym.

Regulamin rekrutacji do LO Nr III im. Juliusza Słowackiego na rok szkolny 2017/2018

Szanowni Państwo,

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017/18

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.-Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017r. poz 60) informuję, że w myśl artykułu 204 ust. 1 pkt 2 oraz ust.4 : 

"Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do: [...] klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych [...]
- określa do dnia 15 kwietnia 2017r. właściwy kurator oświaty".

"Przepisy art. 20wa ust. 2 i 4 ustawy  o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 do klasy I publicznej szkoły ponadgimnazjalnej [...],
z tym że terminy, które miały być podane do końca lutego, podaje się do publicznej wiadomości do końca kwietnia."

W związku z wieloma pytaniami dotyczącymi rekrutacji kierowanymi do naszej szkoły informujemy, że podamy wszelkie informacje najprędzej, jak to będzie możliwe.

 

 

WYKAZ GODZIN REALIZOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELI LO NR III IM. SŁOWACKIEGO W OTWOCKU NA PODSTAWIE ART. 42 KN

WYKAZ GODZIN REALIZOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELI LO NR III IM. SŁOWACKIEGO W OTWOCKU NA PODSTAWIE ART. 42 KN

 

Pobierz!

© Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Juliusza Słowackiego w Otwocku 2010-2015